บทความ ความรู้ที่ช่างแว่นควรรู้ Cross Cylinder

ผู้เขียน : ณัทชัย / วันที่ : 2006-10-02 20:40
Cross Cylinder
Cross Cylinder เป็นเลนส์เอียง 2 ชิ้นที่มีกำลังสายตาเท่ากันแต่มีเครื่องหมายตรงกันข้ามนำมาเชื่อมเข้าด้วยกัน
ในลักษณะที่ให้แนวองศาวางตั้งฉากกัน 90องศา

Cross - Cylinder เป็นอุปการณ์สำคัญและมีประโยชน์ในการตรวจวัดสายตาแบบ Subjective Method โดยเฉพาะ
เพื่อให้ได้ค่าองศา ค่ากำลังสายตาเอียง และค่าAddition อย่างถูกต้องและแม่นยำ

แบ่งการใช้งานออกเป็น 3ส่วนหลักๆ คือ

1 การหาและตรวจสอบค่าองศา

2 การหาและตรวจสอบค่ากำลังสายตาเอียง

3 การหาค่าAdditionสำหรับมองใกล้ในผู้สูงอายุ (Presbyopia)การหาและตรวจสอบค่าองศา (Axis)- เริ่มตรวจสอบค่าองศาของตาโดยวาง Cross Cylinder โดยให้ด้ามจับอยู่ในแนวเดียวกับแนวแกนองศาที่หาได้จาก Clock Chart

- ตัวอย่างเช่น กรณีที่ต้องการตรวจสอบว่าค่า 180 องศา ที่ได้จาก Clock Chart ถูกต้องหรือไม่

ให้วางด้ามของ Cross Cylinder ตรงกับแนว 180 องศา
ให้ลูกค้ามองตัวเลขในบรรทัดที่ V.A. ดีที่สุด หรือมองchart ให้เปรียบเทียบความชัดเมื่อมองผ่าน
Cross Cylinder เมื่อมีการหมุนแกนกลับเลนส์ไปอีกด้านหนึ่งว่าภาพที่ 1 หรือ 2 ชัดกว่ากัน (ภาพประกอบ)

- ถ้าภาพที่ 1 ชัดกว่า ให้ เปลี่ยนองศาของเลนส์ Cyl. ไปทางจุดสีแดง (Cyl. ? ใน Cross Cylinder)
ทีละ 5 องศา เช่น จาก 180 เป็น 5 องศา

- ถ้าภาพที่ 2 ชัดกว่า ให้ เปลี่ยนองศาของเลนส์ Cyl. ไปทางจุดสีขาวทีละ 5 องศา เช่น จาก 180 เป็น 175

- เมื่อปรับองศาใหม่ ให้เลื่อนก้าน Cross Cylinder มาอยู่ในแนวองศาใหม่แล้วให้เปรียบเทียบเหมือนเดิม

- ทำเช่นนี้ไปจนไม่เห็นความแตกต่างระหว่างภาพที่ 1 กับ 2 คือ ชัดเท่ากัน แสดงว่าได้ค่าองศาที่ถูกต้องแล้วการหากำลังสายตาเอียง (Cylinder Power)- ให้วางแนว Cross Cylinder โดยให้แนวสีแดงหรือขาว (Cyl- หรือ Cyl +) ทาบ

บนแนวแกนองศาที่หาได้ ถ้าหาค่าได้ที่ 180 องศา ให้วาง Cross Cylinder- เริ่มจากวางจุดสีแดง (Cyl. -) ให้อยู่แนวเดียวกับองศาของเลนส์ Cyl. เป็นตำแหน่งที่ 1
ให้ลูกค้ามองตัวเลขในบรรทัดที่ V.A. ดีที่สุด

- ให้เปรียบเทียบการมองผ่าน Cross Cylinder เมื่อมีการหมุนแกนกลับเลนส์ไปอีกด้านหนึ่งเป็นตำแหน่งที่ 2

- ถ้าภาพที่ 1 ดีกว่า (แดง (-) อยู่บนแนว 180) ให้เพิ่มค่าของเลนส์ Cyl.

- ถ้าภาพที่ 2 ดีกว่า (ขาว (+) อยู่บนแนว 180) ให้ลดค่าของเลนส์ Cyl.

- ทำเช่นนี้ไปจนไม่เห็นความแตกต่างระหว่างภาพที่ 1 กับ 2 คือ ชัดเท่ากัน แสดงว่าได้ค่าสายตาของเลนส์ Cyl. ที่ถูกต้องแล้วการหาค่า Addition สำหรับมองใกล้ ในผู้ที่มีสายตาสูงอายุ (Presbyopia) โดย Cross Cylinder

- เมื่อได้ค่ามองไกลแล้ว ให้ใช้เลนส์ Cross Cylinder 0.50 ร่วมกับแผ่นทดสอบรูปกากบาท(cross chart)
โดยให้ค่า +0.50 อยู่ในแนวองศา 180 สำหรับผู้ที่เป็น Presbyope เส้นแนวนอนจะเข้มกว่าเส้นแนวตั้ง

- เพิ่มเลนส์ Sph. ครั้งละ +0.25 จนเห็นเส้นแนวตั้งเข้มกว่า จึงลดค่าเลนส์ Sph.+ ลงจนเห็นเส้นทั้ง 2 แนว
ชัดเท่ากัน ค่าของเลนส์ Sph.+ ที่หาได้คือค่า Addition

ชาร์ทที่ใช้ร่วมกับ Cross Cylinder